Върховен административен съд
Първа колегия
Трето отделение
Входящ №:15602/ 09/26/2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

София, 02/21/2019


Съгласно разпореждане на Председател на трето отделение при Върховен административен съд, жалбата на „Дуплекс – АХ“ ЕООД, подадена против решение№ 112/25.07.2018 г. на министъра на околната среда и водите, е оставена без движение.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на основание чл. 137, ал. 5 от АПК, СЪОБЩАВА НА жалбоподателя „Дуплекс – АХ“ ЕООД, гр.Пловдив, ул.Бранислав Велешки № 7, че следва в седемдневен срок от поставяне на настоящото обявление на определеното за целта място в сградата на съда и публикуването му на Интернет страницата на ВАС да внесе сумата от 50 (петдесет) лева държавна такса по сметка на Върховен административен съд. Държавната такса следва да бъде внесена или по сметка на ВАС с IBAN – BG62 BNBG9661 3100 1780 01 I BIC – BNBGBGSD или да заплати чрез ПОС терминал в стая 1, партер (служба ”Съдебна Информация”) в сградата на Върховен административен съд.

При неизпълнение на посочените указания в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по нея ще бъде прекратено.