Административен съд – ЯмболАдм. д. № 98/ 2018г.
04/17/2018г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд – Ямбол, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл. 61, ал. 3 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, приета от Общински съвет Ямбол, по което е образувано адм.д. №98/2018г. по описа на Административен съд – Ямбол.
СЕКРЕТАР: