Административен съд - ВрацаАдм. д. № 215/ 2018г.
04/16/2018г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Враца, на основание чл.188 вр. чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Враца на разпоредбата на чл.15, ал.1, т.3 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Оряхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, по което е образувано адм.д. №215/2018г. по описа на Административен съд - Враца.
СЕКРЕТАР: