Административен съд - ВидинАдм. д. № 67/ 2018г.
04/11/2018г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Видин, приета с Решение № 198 по протокол № 12/29.11.2008 г. на Общински съвет Видин, по което е образувано адм.д. №67/2018г. по описа на Административен съд - Видин.
СЕКРЕТАР: