Административен съд - София-областАдм. д. № 343/ 2018г.
04/20/2018г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181 ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура София на чл.44, ал.2, т.3 и чл.45 от Наредбата за упражняване на правото на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет Ботевград, по което е образувано адм.д. №343/2018г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: