Административен съд - ВрацаАдм. д. № 227/ 2018г.
04/19/2018г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Враца, на основание чл.188, във вр. чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Враца на чл. 30 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Козлодуй, по което е образувано адм.д. №227/2018г. по описа на Административен съд - Враца.
СЕКРЕТАР: