Административен съд - ВарнаАдм. д. № 892/ 2018г.
04/16/2018г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Варна, на основание чл.181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор от Окръжна прокуратура – Варна на разпоредбите на чл.5, ал. 1, т. 19 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет – Провадия, по което е образувано адм.д. №892/2018г. по описа на Административен съд - Варна.
СЕКРЕТАР: