Административен съд – Габрово


Адм. д. № 71/ 2018г.
04/17/2018г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд – Габрово, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Сдружение с общественополезна дейност Футболен клуб „Янтра Габрово“ с която се оспорва чл. 2, ал. 3, т. 1 и т. 2 и Приложение № 1 от Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в Община Габрово, приета от Общински съвет Габрово с Решение № 19 от 22.02.2018 г., по което е образувано адм.д. №71/2018г. по описа на Административен съд – Габрово.
СЕКРЕТАР: