Административен съд - СмолянАдм. д. № 79/ 2018г.
04/18/2018г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Смолян, на основание чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура гр. Смолян на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №8 по протокол №3/08.12.2003г. на ОбС-Смолян, изм. и доп. с Решение №38 по протокол №6/25.02.2004г.;Решение № 133 по протокол №12/16.09.2004г.;Решение № 75 по протокол № 7/29.04.2008г.;Решение № 246 по протокол №16/13.03.2009г.;Решение № 44 по протокол № 5/26.01.2012г.;Решение № 108 по протокол № 8/ 21.05.2012г.;Решение № 180 по протокол № 11/19.09.2012г.;Решение № 601 по протокол № 33/31.01.2014г.; Решение № 650 по протокол № 35/20.03.2014г.;Решение № 3 по протокол №3/19.11.2015г.;Решение № 60 по протокол № 6/15.01.2016г. на ОбС-Смолян , по което е образувано адм.д. №79/2018г. по описа на Административен съд - Смолян.
СЕКРЕТАР: