Административен съд - ВарнаАдм. д. № 931/ 2018г.
04/16/2018г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Варна, на основание чл. 188, вр. чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура - Варна на чл.72 ал.4 от Наредба за упражняване правата на собственост на Община Ветрино в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел, приета от Общински съвет - Ветрино с Решение № 742 по Протокол № 53/18.07.2011 г., по което е образувано адм.д. №931/2018г. по описа на Административен съд - Варна.
СЕКРЕТАР: