Административен съд - ЛовечАдм. д. № 28/ 2018г.
04/19/2018г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Ловеч, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор от Окръжна прокуратура – Ловеч на чл. 19, ал. 1, пр. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015 г. – 2019 г., приет с Решение № 4 от 30.11.2015 г. на Общински съвет Луковит, по което е образувано адм.д. №28/2018г. по описа на Административен съд - Ловеч.
СЕКРЕТАР: