Административен съд - Велико ТърновоАдм. д. № 255/ 2018г.
04/12/2018г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от зам.окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново на разпоредбата на чл. 37 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества на Община Лясковец, приета с Решение № 93/27.05.2004г. на Общински съвет Лясковец и допълвана с Решение № 436/27.04.2006г. и Решение № 250/31.01.2013г., по което е образувано адм.д. №255/2018г. по описа на Административен съд - Велико Търново.
СЕКРЕТАР: