Административен съд - ДобричАдм. д. № 186/ 2018г.
04/18/2018г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Добрич, на основание чл. 181, ал.1 и ал. 2, във вр. с чл.188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич на чл. 3, чл. 6, ал.II, т.6 и т.7 и чл. 25, ал. IV в частта относно упълномощаването от Наредба № 20 за овладяване популацията на безстопанствените кучета и придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на кучетата на територията на Община Крушари, 7приета с Решение № 4/44 по Протокол № 4 от 28.03.2013г. на Общински съвет Крушари, по което е образувано адм.д. №186/2018г. по описа на Административен съд - Добрич.
СЕКРЕТАР: