Административен съд - ВарнаАдм. д. № 929/ 2018г.
04/16/2018г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Варна, на основание чл. 188, вр. чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура - Варна на Наредба за управление на общинските пътища на Община Девня, приета от Общински съвет - Девня с Решение № 342/26.06.2006 г. и изменена с Решения №№ 495/03.05.2017 г., 482/22.06.2010 г. и 557/28.02.2011 г., по което е образувано адм.д. №929/2018г. по описа на Административен съд - Варна.
СЕКРЕТАР: