Административен съд - РусеАдм. д. № 209/ 2020г.
05/22/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Русе, на основание чл. 188 АПК, вр. чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при ОП - РУСЕ на разпоредби на Наредба № 19 за определяне размера на местните данъци на територията на община Борово, приета с Решение № 24 по Протокол № 4 от 30.01.2008 г.; изм. с Решение № 169/29.12.2008 г.; изм. с Решение № 310/28.12.2009 г.; изм. с Решение № 474/31.01.2011 г.; изм. с Решение № 343/18.12.2013 г.; изм. с Решение № 158/28.09.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 498/30.01.2019 г., както следва:
Чл. 11, ал. 1 и ал. 2 – само в частта „…от 1 март….“
Чл. 40 – „Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния си адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл. 54 от ЗМДТ“
Чл. 45, ал. 5 – „Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория“
Чл. 46, ал. 1 – само в частта на двете изречения от разпоредбата „……. от 1 март ……“
Чл. 46, ал. 3 – само в частта на изр. второ: „Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ“
Чл. 52, ал. 1, т. 4 – „лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, т. 12 и т. 13 на Приложение № 4 към глава втора, раздел VІ от ЗМДТ, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва при условие, че към декларацията по чл. 53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара“
Чл. 64, ал. 2 – „Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
НВДТПП = ПГДТПП х БМ , където
2
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“.
, по което е образувано адм.д. №209/2020г. по описа на Административен съд - Русе.
СЕКРЕТАР: