Административен съд - ПлевенАдм. д. № 342/ 2020г.
05/18/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Плевен, на основание чл.188 във връзка с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен на разпоредбата на чл. 38 а ал.3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Д.Митрополия, приета с решение № 566/30.08.2019г изменена с решение № 31/20.12.2019г., по което е образувано адм.д. №342/2020г. по описа на Административен съд - Плевен.
СЕКРЕТАР: