Административен съд - Варна


Адм. д. № 780/ 2020г.
05/21/2020г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 вр. чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от с която се оспорва Заповед № 1129/19.03.2020 г. на Кмета на Община Варна, в частта по т.1 предл. първо, а именно Да се спре работата на вендинг автоматите за кафе, разположени на открито, както и Заповед № 1214/27.03.2020 г. на Кмета на Община Варна, с която се изменя Заповед № 1129/19.03.2020 г., като удължава срока на въведените с нея противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително, както и Заповед № 1340/7.04.2020 г. на Кмета на Община Варна, с която се изменя Заповед № 1129/19.03.2020 г., като удължава срока на въведените с нея противоепидемични мерки до 13.05.2020 г. включително, по което е образувано адм.д. №780/2020г. по описа на Административен съд - Варна.
СЕКРЕТАР: