Административен съд - ПловдивАдм. д. № 961/ 2020г.
05/19/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пловдив, на основание чл. 181, във вр. с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура гр. Пловдив на чл. 9, ал. 3 в частта „Идентификация и регистрацията на отглежданите животни в частния сектор се извършва при спазване на следните наредби: Наредба №4 от 08.01.1998 г. за идентификация на едрите преживни животни, Наредба №41 от 12.11.2001 г. за идентификация на дребните преживни животни (овце и кози), Наредба №28 от 19.07.2002 г. за идентификация на свинете и регистрация на свиневъдните обекти; Наредба №29 от 15.07.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на свине и Наредба №27 от 10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства“ и чл. 10, ал. 1 в частта „ и правилника за неговото прилагане, Наредба №7 от 25.05.1992 г. на Министерство на здравеопазването за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда,… чл. 215-277 от Приложение към чл. 2 от Наредба №2 от 05.05.1987 г. за противопожарните строително-технически норми.“ от Наредба за единен режим за зоните за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Съединение, приета с Решение №96, взето с Протокол от 25.07.2008 г., по което е образувано адм.д. №961/2020г. по описа на Административен съд - Пловдив.
СЕКРЕТАР: