Административен съд - Търговище


Адм. д. № 138/ 2019г.
07/18/2019г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Търговище, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от „Рейсър ауто” ЕООД с която се оспорва разпоредбата на чл.62 в нейната цялост, както и срещу разпоредбата на чл.34, ал.1, в частта относно изискването за притежаване на съответно разрешение по чл.67 ЗУО за извършване на дейности по „събиране“ на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Попово, приета с Решение №6 по Протокол 02/26.11.2015г. от Общински съвет-Попово, по което е образувано адм.д. №138/2019г. по описа на Административен съд - Търговище.
СЕКРЕТАР: