Административен съд - Пловдив



Адм. д. № 2060/ 2019г.
07/18/2019г.


О Б Я В Л Е Н И Е



Административен съд - Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл.188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр.Пловдив на чл.23, ал.2, ал.3 и ал.4; чл.29, ал.1, в частта относно „събиране“; чл.29, ал.2; чл.72, ал.2, пр.1 и ал.3, пр.1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раковски, по което е образувано адм.д. №2060/2019г. по описа на Административен съд - Пловдив.




СЕКРЕТАР: