Административен съд - БлагоевградАдм. д. № 66/ 2020г.
05/18/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Благоевград, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура - Благоевград на Наредбата за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Симитли, приета с Решение № 532 по Протокол № 33 от заседание на Общински съвет - Симитли на 04.07.2013 г., по което е образувано адм.д. №66/2020г. по описа на Административен съд - Благоевград.
СЕКРЕТАР: