Административен съд - ВрацаАдм. д. № 523/ 2019г.
07/16/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Враца, на основание чл.188, във вр. чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Враца на разпоредбата на чл.22 и чл.23 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг. Избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник по ЗОД, приета с Решение №394 по протокол №28/19.09.2017г. на ОбС – Мездра, по което е образувано адм.д. №523/2019г. по описа на Административен съд - Враца.
СЕКРЕТАР: