Административен съд - София-областАдм. д. № 283/ 2020г.
03/25/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 188 във вр. С чл.181 ал 1 и ал 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Софийска окръжна прокуратура на Наредба за местните данъци, такси и цени на услуги, приета с решение №4 по протокол № 1/31.01.2008г. на Общински съвет Своге., по което е образувано адм.д. №283/2020г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: