Административен съд - София-областАдм. д. № 248/ 2020г.
03/25/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 188 във вр. С чл.181 ал 1 и ал 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Софийска окръжна прокуратура на Пар.6, т.44 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на Община – Чавдар, приета с Решение№452 по Протокол№43 от 31.01.2019г. на Общински съвет – Чавдар, по което е образувано адм.д. №248/2020г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: