Административен съд - ВрацаАдм. д. № 524/ 2019г.
07/16/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Враца, на основание чл.188, във вр. чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Враца на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Мездра, приета с Решение № 459 по Протокол № 28/19.12.2013г. на ОбС - Мездра, изм.и доп. с Решение №563 по протокол №34/26.06.2014г. на ОбС – Мездра, по което е образувано адм.д. №524/2019г. по описа на Административен съд - Враца.
СЕКРЕТАР: