Административен съд - МонтанаАдм. д. № 327/ 2019г.
07/15/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Районна прокуратура Монтана на чл.24, ал.2, ал.4 и ал.6; чл.39 в частта относно „....събиране”; чл.40, ал.1 в частта относно „....събиране”; чл.65, чл.66 и чл.69 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бойчиновци, приета с т.1 от Решение № 351 по Протокол №34 / 24.04.2014г. на Общински съвет Бойчиновци, по което е образувано адм.д. №327/2019г. по описа на Административен съд - Монтана.
СЕКРЕТАР: