Административен съд – ГабровоАдм. д. № 112/ 2020г.
03/13/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд – Габрово, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Районна прокуратура Габрово на чл. 69 /в частта относно „…събиране, транспортиране…“/, чл. 86, ал. 2, чл. 87, ал. 1, чл. 85- чл. 90 от Раздел II, Административни нарушения и наказания от Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Габрово /приета с Решение №119/26.06.2019г. на Общински съвет Габрово, по което е образувано адм.д. №112/2020г. по описа на Административен съд – Габрово.
СЕКРЕТАР: