Административен съд - Пазарджик


Адм. д. № 668/ 2020г.
08/04/2020г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Пазарджик, на основание чл. 215 от Закона за устройство на територията (изм. – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) съобщава , че е постъпила жалба от Учебно-опитно горско стопанство „Георги С. Аврамов“, поделение към Лесотехнически университет с. Юндола с която се оспорва Заповед № 536/15.04.2020 г., за ободряване на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя, издадена от Кмета на Община гр. Велинград, по което е образувано адм.д. №668/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик.

Заинтересуваните лица могат да подадат молба за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародването на обявлението в ДВ.


СЕКРЕТАР: