Върховен административен съд
Първа колегия
Осмо отделение
Адм. д. № 6433/ 2019г.
07/16/2019г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Върховният административен съд, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Виктор Малинов – прокурор, завеждащ отдел „НЗ“ при Върховна административна прокуратура, с която се оспорва Постановление № 327 от 29.11.2016г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, обн., ДВ, бр.96/02.12.2016 г., с изключение на 3 в частта на изр. второ , по което е образувано адм.д. №6433/2019г. по описа на Върховния административен съд.
СЕКРЕТАР: