Административен съд – ШуменАдм. д. № 372/ 2019г.
08/14/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд – Шумен, на основание чл 181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен на чл.24, ал.1 и ал.2 и чл.25, т.1-5 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен, приета от Общински съвет - гр. Шумен, по което е образувано адм.д. №372/2019г. по описа на Административен съд – Шумен.
СЕКРЕТАР: