Административен съд - МонтанаАдм. д. № 375/ 2019г.
08/05/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Монтана на чл.7, ал.1 и ал.2; чл.34 и чл. 42, изр. 2 в частта относно „.... или упълномощено от него лице….” от Наредба за опазване на обществения ред , борба с бедствия, поддържане на чистотата, опазване на околната среда, комунално-битова дейност и защита на имуществото на гражданите на територията на Община Якимово, приета с Решение № 69 по Протокол №06 от 30.03.2012г. на Общински съвет Якимово, по което е образувано адм.д. №375/2019г. по описа на Административен съд - Монтана.
СЕКРЕТАР: