Административен съд - ПлевенАдм. д. № 371/ 2020г.
05/21/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен на Наредба № 5 за пожарната безопасност на територията на Община Кнежа (приета с Решение № 64/27.03.2012г. на Общински съвет – Кнежа), по което е образувано адм.д. №371/2020г. по описа на Административен съд - Плевен.
СЕКРЕТАР: