Административен съд - ДобричАдм. д. № 416/ 2020г.
09/18/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Добрич, на основание чл.181, ал.1 и ал.2 във вр.с чл.188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Областен управител на област Добрич на Решение № 138 по Протокол № 14 от заседание на Общински съвет - Каварна, проведено на 30.06.2020 г., повторно прието с Решение № 157 по Протокол № 5 от заседание на ОбС-Каварна, проведено на 06.08.2020 г., с което е отпусната еднократна финансова помощ на физическо лице, по което е образувано адм.д. №416/2020г. по описа на Административен съд - Добрич.
СЕКРЕТАР: