Административен съд - БлагоевградАдм. д. № 670/ 2020г.
08/12/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Благоевград, на основание чл.181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград на Наредба № 1 за уреждане поддържането на чистотата, сигурността на населените места, осигуряването на условия за спокоен труд и отдих на гражданите и опазване на частната, общинската и държавна собственост на Община Струмяни изцяло, по което е образувано адм.д. №670/2020г. по описа на Административен съд - Благоевград.
СЕКРЕТАР: