Административен съд - ВарнаАдм. д. № 579/ 2020г.
03/10/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК, във вр. чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от на чл. 3, ал. 1, чл. 10, ал. 7 и чл. 14, ал. 4 от Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община-Суворово, по което е образувано адм.д. №579/2020г. по описа на Административен съд - Варна.
СЕКРЕТАР: