Административен съд - ХасковоАдм. д. № 891/ 2019г.
08/12/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Хасково, на основание чл. 188, вр. с чл.181, ал.1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Областен управител на Област Хасково на разпоредбите на чл.39, ал.1 от Раздел VIII „Организация на дейностите по третиране на излезли от употреба моторни превозни средства“, чл.39 и чл.40 от Раздел IX „Административно-наказателни разпоредби“ от Наредба за условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпространените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград, приета с Решение № 150 от 19.12.2018 г. на Общински съвет- Ивайловград, по което е образувано адм.д. №891/2019г. по описа на Административен съд - Хасково.
СЕКРЕТАР: