Административен съд - София-областАдм. д. № 854/ 2020г.
09/10/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 188 във вр. С чл.181 ал 1 и ал 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Районна прокуратура Ботевград на чл.40, т.4 и чл.40,т.20 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община – Ботевград, приета с Решение№23 от 27.02.2003г.на Общински съвет-Ботевград, по което е образувано адм.д. №854/2020г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: