Върховен административен съд

Втора колегия
Шесто отделение
Адм. д. № 3904/ 2020г.
05/15/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕВърховният административен съд, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от И. В. Юруков от гр. София на Заповед № РД-01-224 от 16.04.2020 г. на министъра на здравеопазването. Предмет на съдебен контрол е Заповед № РД-01-224 от 16.04.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която са въведени противоепидемични мерки на територията на София град, считано от 17.04.2020г. до второ нареждане, като в т.1 от заповедта е забранено влизането и излизането от територията на София град на всички автомобили с подробно изброени допуснати изключения от тази забрана, а в т.2 е разпоредено, че за гражданите, които отиват и се връщат от работа с личен автомобил, се допуска влизане и излизане от територията на гр. София в интервалите от 06.00 до 08.00 часа и от 18.00 до 20.00 часа, като в декларацията на пътуващите се посочва работното място и телефона на работодателя, по което е образувано адм.д. №3904/2020г. по описа на Върховен административен съд.
СЕКРЕТАР: