Административен съд - СмолянАдм. д. № 322/ 2019г.
08/06/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Смолян, на основание чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Смолян на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Девин, приета с Решение № 126 по протокол № 11/17.09.2015г. на Общински съвет - Девин, по което е образувано адм.д. №322/2019г. по описа на Административен съд - Смолян.
СЕКРЕТАР: