Административен съд - БургасАдм. д. № 776/ 2020г.
05/22/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Бургас, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура Бургас на Наредба за местните данъци на територията на Община Карнобат, приета от ОбщС Карнобат с Решение № 31.І. от 29.02.2008 г., последно изменена с Решение № 450/30.01.2019 г., по което е образувано адм.д. №776/2020г. по описа на Административен съд - Бургас.
СЕКРЕТАР: