Административен съд – ШуменАдм. д. № 354/ 2019г.
08/14/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд – Шумен, на основание чл 181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен на чл.22, ал.2 и чл.46, ал.6 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Нови пазар, по което е образувано адм.д. №354/2019г. по описа на Административен съд – Шумен.
СЕКРЕТАР: