Върховен административен съд

Втора колегия
Седмо отделение
Адм. д. № 2061/ 2020г.
03/16/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕВърховният административен съд, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Цонка Николова Мурджева на чл. 1, ал. 3, изр. последно от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващи се лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с ПМС № 30/10.03.2000 г. /обн. ДВ, бр. 21/17.03.2000 г., в сила от 01.01.2000 г., Загл. изм. – ДВ, бр. 2/2010 г., в сила от 01.01.2010 г./., по което е образувано адм.д. №2061/2020г. по описа на Върховния административен съд.
СЕКРЕТАР: