Административен съд - ПлевенАдм. д. № 370/ 2020г.
05/14/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Плевен на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Долна Митрополия, приета с решение № 378 от 29.03.2013г. година на Общински съвет – Долна Митрополия, с искане за прогласяване на нищожността на същата наредба, по което е образувано адм.д. №370/2020г. по описа на Административен съд - Плевен.
СЕКРЕТАР: