Административен съд - София-градАдм. д. № 5124/ 2020г.
08/26/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-град, на основание чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от В.П.Т. на Заповед № 90/31.01.2019 г. на и.ф. председател на Административен съд – София област, с която на основание чл. 13 от Закона за защита на търговската тайна, наричан „Проект“, вр. с чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗСВл е ограничен достъпът до предявени по делата документи, съдържащи търговска тайна, по което е образувано адм.д. №5124/2020г. по описа на Административен съд - София-град.
СЕКРЕТАР: