Административен съд - София-областАдм. д. № 950/ 2020г.
09/14/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 188 във вр. С чл.181 ал 1 и ал 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура-София на разпоредбата на чл.85, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Ихтиман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение №62 по протокол №6 от 26.03.2020 г. на Общински съвет – Ихтиман, по което е образувано адм.д. №950/2020г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: