Върховен административен съд

Втора колегия
Пето отделение
Адм. д. № 867/ 2020г.
03/12/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕВърховният административен съд, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „Тича 2012“ ЕООД на заповед № РД 09-719 от 11.09.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на стратегически зони и съоръжения в тях за язовир „Тича“ (стратегически обект по ПМС № 181 от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност), предоставен със заповед № РД 09-161 от 17.03.2011 г. на министъра на земеделието и храните за управление от „Национални системи“ ЕАД, по което е образувано адм.д. №867/2020г. по описа на Върховния административен съд.
СЕКРЕТАР: