Административен съд - София-областАдм. д. № 179/ 2020г.
03/25/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 188 във вр. С чл.181 ал 1 и ал 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Софийска окръжна прокуратур на чл. 13, чл.30, ал.2, чл.34, ал.3 от Наредба № 3 за определяне и администирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Костенец приета с решение №36 по протокол №5 от 25.04.2019г., по което е образувано адм.д. №179/2020г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: