Административен съд - БургасАдм. д. № 515/ 2020г.
03/12/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Бургас, на основание чл.188 вр. с чл.181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура гр. Бургас на чл.52, ал.1, т.4 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол приета с Решение №45/5/23.01.2008г. и последно изменена с Решение № 1436/31.05.2019г. на Общински съвет Созопол, по което е образувано адм.д. №515/2020г. по описа на Административен съд - Бургас.
СЕКРЕТАР: