Административен съд - МонтанаАдм. д. № 401/ 2020г.
09/21/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Монтана, на основание чл.188 във връзка с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Районна прокуратура Лом на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Лом, приета с Решение № 81 от Протокол № 9 / 30.04.2020 г. на Общински съвет – Лом, по което е образувано адм.д. №401/2020г. по описа на Административен съд - Монтана.
СЕКРЕТАР: