Административен съд - ПловдивАдм. д. № 647/ 2020г.
03/19/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Пловдив на чл. 29 ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 9 т. 1 и т. 2 от Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община Асеновгра, по което е образувано адм.д. №647/2020г. по описа на Административен съд - Пловдив.
СЕКРЕТАР: